Wojskowe Biuro Emerytalne w Bydgoszczy
AktualnościKLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Bydgoszczy informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Biuro jest Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Bydgoszczy; Adres Biura: ul. Zygmunta Augusta 20A, 85-915 Bydgoszcz

 2. Inspektor Ochrony Danych – dane adresowe: ul. Zygmunta Augusta 20A, 85-915 Bydgoszcz Tel. 261 414 291, 261 415 126; e-mail: wbebydgoszcz@ron.mil.pl

 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu niezbędnym dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tzn. wykonywanie przez organ emerytalny czynności i zadań wynikających z przepisów prawa.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie adekwatnych danych spowoduje niemożliwość realizacji celu.

 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych, kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji, w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 7. Osobie, której dane są przetwarzane przez WBE przysługują określone prawa dotyczące jej danych osobowych:
   1) Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2) Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
   3) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
   4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
   5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   6) Prawo do przenoszenia danych.

 8. Osoby, których dane są przetwarzane przez WBE mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania przez Pana/Panią naruszenia przepisów RODO.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych